Home Thời sự 2 cựu l.ãnh đ.ạo Mobifone tích cực h.ủy hợp đồng mua AVG c.ứu sai lầm

2 cựu l.ãnh đ.ạo Mobifone tích cực h.ủy hợp đồng mua AVG c.ứu sai lầm

10 min read
Comments Off on 2 cựu l.ãnh đ.ạo Mobifone tích cực h.ủy hợp đồng mua AVG c.ứu sai lầm
0
254

Theo k.ết l.uận đ.iều tr.a v.ụ á.n Mobifone mua c.ổ phần của AVG trái ph.áp l.uật, có 2 trường hợp phải chịu trá.ch nhiệm h.ình s.ự vì lý do rất đ.ơn giản.

Đó là trường hợp b.ị c.an Phan Thị Hoa Mai, theo C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA, b.à Mai với v.ai trò, trá.ch nhiệm là Th.ành v.iên Hội đồng th.ành v.iên (HĐTV) của Mobifone, b.à biết tình hình tài chính của AVG kh.ó kh.ăn; giá Mobifone mua c.ổ phần của AVG lớn so với giá trị th.ể h.iện trên sổ sá.ch kế toá.n. Tuy nhiên b.à Mai kh.ô.ng có chuyên môn về th.ẩm đ.ịnh giá, tin tưởng cấp dưới và x.á.c định dự á.n mua AVG sẽ được bộ, ngành có ch.ức n.ăng x.em x.ét, đ.á.nh giá, qu.yết đ.ịnh. Chính vì thế khi Ch.ủ t.ịch HĐTV của Mobifone đ.ề ngh.ị b.à Mai đã biểu quyết đồng thuận cùng HĐTV b.áo c.áo Bộ Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng x.em x.ét, phê duyệt dự á.n mua AVG.

Trong trường hợp này, b.ị c.an Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng vì đ.ộng c.ơ c.á nh.ân đã l.ợi d.ụng việc Mobifone trình dự á.n r.a qu.yết đ.ịnh trái ph.áp l.uật b.uộc Mobifone phải triển kh.ai dự á.n mua AVG, g.ây th.iệt h.ại hơn 6.475 tỷ đồng.

Hành vi của b.à Mai được x.á.c định là phạm vào t.ội V.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý và sử d.ụng vốn đ.ầu tư c.ô.ng g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng với v.ai trò đ.ồng ph.ạm. Tuy nhiên b.à Mai kh.ô.ng được b.àn bạc, thống nhất, kh.ô.ng cố ý làm trái qu.y đ.ịnh, kh.ô.ng hưởng lợi c.á nh.ân, th.ực h.iện nhiệm v.ụ theo c.ô.ng việc được phân c.ô.ng. Bà Mai là ng.ười đã tích cực trong việc h.ủy bỏ thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng trong thương v.ụ Mobifone mua AVG th.u h.ồi t.ài s.ản cho Nhà nước.

Tr.ường hợp thứ hai là ô.ng Hồ Tuấn, theo C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA, ô.ng Tuấn là Th.ành v.iên HĐTV của Mobifone, t.iếp c.ận dự á.n mua AVG th.ô.ng qua cá.c b.áo c.áo tại cuộc họp, ô.ng kh.ô.ng biết, kh.ô.ng có chuyên môn về giá mua, hiệu quả đ.ầu tư kinh doanh, kỹ thuật của dự á.n. Do ô.ng tin tưởng cấp dưới và x.á.c định dự á.n này sẽ được bộ, ngành có ch.ức n.ăng x.em x.ét, đ.á.nh giá, qu.yết đ.ịnh, nên khi Ch.ủ t.ịch HĐTV của Mobifone đ.ề ngh.ị ô.ng Hồ Tuấn đã biểu quyết đồng ý tại cuộc họp HĐTV để b.áo c.áo Bộ Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng x.em x.ét, phê duyệt dự á.n.

Hành vi của ô.ng Tuấn cũng được x.á.c định là phạm vào t.ội V.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý và sử d.ụng vốn đ.ầu tư c.ô.ng g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng, với v.ai trò đ.ồng ph.ạm.

Theo C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a, ô.ng Tuấn kh.ô.ng có ý làm trái, th.ực h.iện c.ô.ng việc theo chức trá.ch v.ai trò là Th.ành v.iên HĐTV, bản thân ô.ng kh.ô.ng được hưởng lợi c.á nh.ân. Cũng giống như b.à Mai, ô.ng Tuấn là ng.ười đã tích cực trong việc h.ủy bỏ thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng th.u h.ồi t.ài s.ản cho Nhà nước.

Cả b.ị c.an Hoa Mai và Hồ Tuấn đều được đ.á.nh giá là th.ành kh.ẩn kh.ai b.áo, quá trình c.ô.ng tá.c được tặng thưởng bằng khen, giấy khen, nên C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a đã đ.ề ngh.ị trong quá trình tr.uy t.ố, x.ét x.ử cá.c cơ qu.an ch.ức năng x.em x.ét cá.c t.ình t.iết gi.ảm nh.ẹ, áp d.ụng chính sá.ch h.ình s.ự đặc biệt phù hợp khi lượng hình ph.ạt đối với b.ị c.an Hoa Mai và Hồ Tuấn.

Dân Việt

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …