Home Kinh doanh Ai đứng sau Tập đoàn Hoa Lâm chuyển đất y tế thành nhà ở, siêu thị thương mại?

Ai đứng sau Tập đoàn Hoa Lâm chuyển đất y tế thành nhà ở, siêu thị thương mại?

30 min read
Comments Off on Ai đứng sau Tập đoàn Hoa Lâm chuyển đất y tế thành nhà ở, siêu thị thương mại?
0
968

Từ việc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận xây dự á.n b.ệnh v.iện và hưởng rất nhiều chính sá.ch ưu đãi trong đ.ầu tư, thuế…. Tập đoàn Hoa Lâm  “hô biến” sang xây dựng trung tâm thương mại, chung cư 36 tầng, quy mô 1.069 căn hộ. Vấn đề đặt ra: Đang có sự tr.ục l.ợi từ chính sá.ch ưu đãi?

Những ưu đãi của Nhà nước trong đ.ầu tư y tế

Dự á.n xây dựng trung tâm y tế nói chung thuộc lĩnh vực được ưu đãi đ.ầu tư. Theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sá.ch khuyến khích x.ã h.ội hóa đối với cá.c hoạt đ.ộng trong lĩnh vực giáo d.ục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

Đã rất nhiều năm tr.ôi qua, hiện tại Khu y tế kỹ thuật cao chỉ mới có 2 b.ệnh v.iện đ.ưa v.ào hoạt đ.ộng, trong khi đó đang thi c.ô.ng rầm rộ khu nhà ở D2, D3 với mục tiêu kinh doanh khu nhà ở, căn hộ.

Theo qu.y đ.ịnh tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, đối với cơ sở th.ực h.iện x.ã h.ội hóa sử d.ụng đất tại cá.c đô thị, Ủ.y b.an nhân dân cấp tỉnh c.ăn c.ứ điều kiện thực tế của địa phương qu.y đ.ịnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực.

Mức t.ối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự á.n; mức t.ối thiểu bằng mức ưu đãi th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về đất đất đai và ph.áp l.uật về đ.ầu tư.

Chậm nhất 06 thá.ng thá.ng kể từ khi Nghị định số 59 có hiệu lực th.i h.ành, Ủ.y b.an nhân dân cấp tỉnh phải b.an h.ành và c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của th.ường tr.ực hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đặc biệt, cá.c ưu đãi đối với lĩnh vực khuyến khích x.ã h.ội hóa được th.ực h.iện kh.ô.ng phụ thuộc vào ngành nghề ưu đãi đ.ầu tư th.eo qu.y đ.ịnh tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 thá.ng 8 năm 2015về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cá.c cơ sở th.ực h.iện x.ã h.ội hóa trong cá.c lĩnh vực giáo d.ục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể d.ục, thể thao, môi trường, gi.ám đ.ịnh tư pháp của Ủ.y b.an nhân dân TP. Hồ Chí Minh ghi rõ: Cơ sở th.ực h.iện x.ã h.ội hóa được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền thuê đất và được x.em x.ét miễn, giảm tiền thuê đất đối với khu vực quận Bình Tân: được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp.

Như vậy, khi th.ực h.iện dự á.n xây dựng trung tâm y tế, Cô.ng ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La, ngoài được hưởng cá.c chính sá.ch về ưu đãi về thuế thu nhập doanh ngh.iệp, họ còn được giảm 50% tiền thuê đất, c.on số có thể lên đến cả ngàn tỷ đồng.

Từ mục đích t.ốt đẹp với vốn đ.ầu tư 750 triệu USD

Theo những lời quảng cáo “có cá.nh” của Cô.ng ty thì, dự á.n nằm ở Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La tại số 532A Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đô.ng B, quận Bình Tân và là cửa ngõ phía Tây của TP. Hồ Chí Minh. BV Quốc tế City này cùng với 5 dự á.n khá.c sẽ định hình lên một “thành phố dịch v.ụ y tế” trong tương lai trên diện tích 376.000m2 – Hoa Lâm Shangri-La có tổng vốn đ.ầu tư khoảng 750 triệu USD.

Cũng theo lời quảng cáo, BV Quốc tế City (CIH) quy mô 320 gi.ường bệnh theo chuẩn Singapore. Nơi đây có hệ thống liên hoàn gồm 10 phòng mổ, trung tâm hồi sức tích cực ng.ười lớn gồm 25 phòng riêng biệt và đ.ơn v.ị ch.ăm s.óc sơ sinh, phòng chụp mạch m.áu xóa nền (đang được hình thành) nhằm đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cao nhất cho ng.ười b.ệnh.

Khi có trong tay “đất vàng”, Cô.ng ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La l.ại “hô biến” sang xây dựng trung tâm thương mại, chung cư 36 tầng, quy mô 1.069 căn hộ.

Cá.c qu.yết đ.ịnh hành chính của UBND TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 5637/QĐ-UBND, Quyết định số 5509/QĐ-UBND, Quyết định số 158/QĐ-UBND) đều x.á.c định ch.ức n.ăng nhà ở khu D2, D3 là “phục v.ụ cho nhu cầu của dự á.n Khu y tế kỹ thuật cao”.

Đặc biệt, Quyết định số 5637/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND TP.HCM đã th.ể h.iện cá.c hạng mục c.ô.ng trình trong khu quy hoạch gồm 6 b.ệnh v.iện, nh.à ngh.ỉ phục v.ụ lưu trú ngắn hạng và dài hạn cho b.ệnh nh.ân và thân nhân, nh.à ngh.ỉ phục v.ụ lưu trú ngắn hạn và dài hạn cho cá.c chuyên gia bá.c sĩ, điều dưỡng và chuyên viên cá.c lĩnh vực l.iên qu.an làm việc trong Khu y tế kỹ thuật cao, cùng nhiều trung tâm quan trọng khá.c để phục v.ụ ngh.iên c.ứu phát triển chung cho Khu y tế kỹ thuật cao.

Và có lẽ, cũng chính vì mục tiêu t.ốt đẹp và có ý nghĩa nhân văn cao cả này mà Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM mới đồng ý chủ trương cho phép Cô.ng ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La làm chủ đ.ầu tư xây dựng Dự á.n Khu Y tế kỹ thuật cao TP.Hồ Chí Minh.

Đến “hô biến” để tr.ục l.ợi?

Tuy nhiên, đã rất nhiều năm tr.ôi qua, hiện tại Khu y tế kỹ thuật cao chỉ mới có 2 b.ệnh v.iện đ.ưa v.ào hoạt đ.ộng, trong khi đó đang thi c.ô.ng rầm rộ khu nhà ở D2, D3 với mục tiêu kinh doanh khu nhà ở, căn hộ.

Cty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La c.ô.ng kh.ai rao bá.n dự á.n trên m.ạng.

Cụ thể, ngày 24/7/2017, Cty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La đã có văn bản đ.ề ngh.ị UBND Thành phố điều chỉnh mục tiêu và ch.ức n.ăng quy hoạch cho 2 hạng mục thành phần về nhà ở tại lô D2 và D3 của Khu Y tế kỹ thuật cao. Dự á.n gồm khu nhà ở D2 (quy mô 1.069 căn hộ), khu nhà ở D3 (1.038 căn hộ) với mục tiêu hoạt đ.ộng là “kinh doanh bất đ.ộng sản, quyền sử d.ụng đất.”

Nội dung văn bản đ.ề ngh.ị từ phía Cty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La đã chuyển đổi từ “Khu nhà ở, căn hộ phục v.ụ cho nhu cầu của dự á.n Khu Y tế kỹ thuật cao” thành “xây dựng và kinh doanh khu nhà ở, căn hộ (ưu tiên bá.n cho bá.c sĩ, y tá, điều dưỡng, cá.n bộ, c.ô.ng nhân viên làm việc tại Khu Y tế kỹ thuật cao)”.

Cũng theo đ.ề ngh.ị, lý do điều chỉnh là Cty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La đã đóng tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê (69 năm) nên theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Cô.ng văn số 5374/BTC-QLCS ngày 3/5/2013 và Cô.ng văn số 11243/BTCQLCS ngày 17/8/2015 thì Cty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La có quyền được xây dựng khu nhà ở để bá.n và cho thuê.

Ngoài ra, văn bản đ.ề ngh.ị này cũng nhằm gi.ải qu.yết kh.ó kh.ăn cho c.ô.ng ty vì đã bỏ kinh phí lớn đ.ầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cá.c b.ệnh v.iện trong khu y tế kỹ thuật cao, c.ô.ng trình nhà tr.ẻ,… trong khi lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 là 1.000 tỷ đồng.

Nhiều khá.ch hàng đă đặt tiền “giữ chỗ” cho dự á.n AIO CITY của Cty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La.

Đồng thời, đội ngũ y bá.c sĩ, cá.n bộ c.ô.ng nhân viên rất băn khoăn khi có cụm từ “phục v.ụ” và cũng đ.ề ngh.ị được điều chỉnh là khu căn hộ để bá.n phục v.ụ cho nhu cầu nhà ở của y, bá.c sĩ, cá.n bộ c.ô.ng nhân viên làm việc tại khu y tế.

Sau đó, UBND TP.HCM phê duyệt đồ á.n điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích khu đất là 42,29 ha. Dân số toàn bộ dự á.n dự kiến là 8.000 ng.ười, mật độ xây dựng là 30,58%, hệ số sử d.ụng đất t.ối đa là 3,3, tầng cao xây dựng t.ối đa là 36 tầng.

Rõ ràng, đã có sự nhập nhèm, lập lờ giữa mục đích xây dựng cá.c căn hộ để ưu tiên bá.n cho cá.n bộ, nhân viên y tế thành căn hộ thương mại bá.n tràn lan cho cá.c thành phần trong x.ã h.ội, dự tính đem l.ại nguồn thu nhiều nghìn tỷ đồng cho chủ đ.ầu tư.

Theo Luật sư Lê Đức Th.ắng, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê & đồng sự (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 phải dựa trên cá.c qu.yết đ.ịnh chấp thuận đ.ầu tư, mục đích sử d.ụng đất đã được cá.c cơ qu.an ch.ức năng chấp thuận. Tr.ường hợp Tập đoàn Hoa Lâm được chuyển mục đích sử d.ụng đất y tế sang nhà ở thương mại là v.i ph.ạm cá.c qu.yết đ.ịnh phê duyệt đ.ầu tư trước đó, g.ây ng.uy c.ơ kh.iến nhà nước thất thu ng.ân sá.ch lớn. Việc này cũng phá vỡ cá.c quy hoạch về hạ tầng, dân cư, phát triển kinh tế – x.ã h.ội.

Do đó, trong việc này, l.iên qu.an đến trá.ch nhiệm của nhiều cơ qu.an ch.ức năng ở TP. Hồ Chí Minh như Sở Quy hoạch – Kiến Trúc, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch – Đầu Tư, Sở Tài Nguyên – Môi trường, Sở Tài chính…

Điều này ch.o th.ấy, kh.ô.ng những có sự m.âu th.uẫn chính trong cá.c qu.yết đ.ịnh hành chính của UBND Thành phố mà còn th.ể h.iện sự “ưu ái” kh.ó hiểu đối với chủ đ.ầu tư?

Một điều chỉnh kh.ó hiểu n.ữa là khu đất được quy hoạch làm “Trung tâm hội nghị, triển lãm về y tế, giải trí, mua sắm, ăn uống và ch.ăm s.óc n.âng cao s.ức kh.ỏe, nh.à ngh.ỉ phục v.ụ lưu trú ngắn hạn và dài hạn cho b.ệnh nh.ân và thân nhân” (ký hiệu lô PT1) với diện tích khuôn viên 2,43ha” l.ại “mọc” lên Trung tâm thương mại Aeon.

Cụ thể, Cô.ng ty TNHH Y tế Hoa Lâm-Shangri-La đã ký kết hợp đồng hợp tá.c với Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) để hợp tá.c kinh doanh đ.ầu tư phát triển trung tâm mua sắm Aeon-Bình Tân với tổng vốn đ.ầu tư khoảng 130 triệu USD, xây dựng trong khuôn viên Khu Y tế kỹ thuật cao với diện tích khoảng 4,7ha (khởi c.ô.ng từ thá.ng 1/2015 và hoàn thành trong thá.ng 6/2016).

Rõ ràng dư luận hoài ngh.i về việc khi triển kh.ai dự á.n Khu Y tế kỹ thuật cao, UBND TP. Hồ Chí Minh đã bỏ chi phí đ.ầu tư hạ tầng, b.ồi th.ường, giải ph.óng mặt bằng, doanh ngh.iệp được ưu đãi nhiều chính sá.ch nhưng trong quá trình triển kh.ai l.ại có những điều chỉnh về quy hoạch, tạo nhiều ưu ái theo hướng kinh doanh thương mại cho chủ đ.ầu tư tại dự á.n y tế này?/.

Theo Tbck.vn

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện ‘hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a’

Quan hệ thương mại theo hướng nhập siêu rất lớn với T.Q nhưng một hiện tượng hiếm có đã x.…