Home Pháp luật Bộ GD&ĐT b.ất ng.ờ h.ủy qu.yết đ.ịnh x.em x.ét k.ỷ l.uật 13 cá.n bộ

Bộ GD&ĐT b.ất ng.ờ h.ủy qu.yết đ.ịnh x.em x.ét k.ỷ l.uật 13 cá.n bộ

17 min read
Comments Off on Bộ GD&ĐT b.ất ng.ờ h.ủy qu.yết đ.ịnh x.em x.ét k.ỷ l.uật 13 cá.n bộ
0
300

Bộ Giáo d.ục và Đào tạo b.ất ng.ờ h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh x.em x.ét, x.ử l.ý trá.ch nhiệm trong c.ô.ng tá.c t.ổ ch.ức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 với 13 c.ô.ng chức của Bộ được cho là l.iên qu.an trá.ch nhiệm v.ụ gi.an l.ận thi cử kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Mới đây (ngày 9/9), Bộ Giáo d.ục và Đào tạo đã th.ực h.iện việc h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh số 2450/QĐ – BGDĐT về việc thành lập Hội đồng k.ỷ l.uật c.ô.ng chức và Th.ô.ng báo số 878/TB – BGDĐT về việc x.em x.ét x.ử l.ý k.ỷ l.uật c.ô.ng chức đối với 13 c.ô.ng chức của Bộ GD&ĐT l.iên qu.an trá.ch nhiệm v.ụ gi.an l.ận thi cử kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Việc h.ủy bỏ qu.yết đ.ịnh x.em x.ét x.ử l.ý trá.ch nhiệm 13 cá.n bộ trên được Bộ GD&ĐT lý giải là để tiến hành quy trình x.em x.ét k.iểm đ.iểm trá.ch nhiệm về mặt c.ô.ng tá.c Đ.ảng như hướng dẫn của Ủ.y b.an K.iểm tr.a Trung ương. Hiện Ban cá.n sự Đ.ảng Bộ Giáo d.ục và đào tạo đang x.em x.ét k.iểm đ.iểm trá.ch nhiệm. Sau khi có kết quả, nếu t.ổ ch.ức, c.á nh.ân nào có kh.uyết đ.iểm, v.i ph.ạm, Bộ Giáo d.ục và Đào tạo sẽ th.ực h.iện quy trình x.em x.ét k.ỷ l.uật theo đúng qu.y đ.ịnh hiện hành.

Trước đó, ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ GD& ĐT Phùng Xuân Nhạ đã b.an h.ành qu.yết đ.ịnh số 2450/QĐ – BGDĐT về việc thành lập 13 Hội đồng k.ỷ l.uật c.ô.ng chức. Đến cuối thá.ng 8/2019, Bộ t.iếp t.ục có văn bản th.ô.ng báo việc x.em x.ét th.ực h.iện trá.ch nhiệm quản lý nhà nước của cá.c c.á nh.ân l.iên qu.an đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

 Ông Mai Văn Trinh – C.ục tr.ưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT. 

Theo th.ô.ng báo do Thứ trưởng Lê Hải An ký ngày 30/8 nêu rõ, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã được t.ổ ch.ức đúng kế hoạch, cơ bản đ.áp ứng y.êu c.ầu đặt ra. Tuy nhiên, việc t.ổ ch.ức chấm thi còn để x.ảy r.a tiêu cực và gi.an l.ận tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình.

Ngay sau khi ph.át h.iện cá.c d.ấu h.iệu tiêu cực, s.ai ph.ạm ở Hội đồng thi cá.c tỉnh nói trên, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018, l.ãnh đ.ạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo cá.c đ.ơn v.ị tham gia x.ử l.ý qu.yết l.iệt, t.ổ ch.ức k.iểm tr.a, rà soát, x.á.c minh ở cá.c địa phương có ngh.i vấn; đồng thời t.ổ ch.ức chấm th.ẩm đ.ịnh b.ài thi tại một số địa phương khá.c th.eo qu.y đ.ịnh của quy chế; ph.ối h.ợp chặt chẽ với Bộ CA để x.ử l.ý v.ụ việc trên t.inh th.ần ngh.iêm túc, k.iên qu.yết, kịp thời, x.ử l.ý ngh.iêm minh cá.c t.ổ ch.ức, c.á nh.ân v.i ph.ạm theo đúng quy chế thi và cá.c qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật hiện hành.

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 cũng đã t.ổ ch.ức họp để rà soát, đ.á.nh giá c.ô.ng tá.c t.ổ ch.ức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nhằm x.á.c định rõ trá.ch nhiệm t.ập th.ể, c.á nh.ân thuộc Bộ GD&ĐT có l.iên qu.an trong c.ô.ng tá.c t.ổ ch.ức Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Từ kết quả rà soát, đ.á.nh giá này, l.ãnh đ.ạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an t.ổ ch.ức họp k.iểm đ.iểm và b.áo c.áo kết quả. Căn cứ kết quả k.iểm đ.iểm của cá.c đ.ơn v.ị, có 13 c.á nh.ân có trá.ch nhiệm về mặt quản lý nhà nước l.iên qu.an đến t.ổ ch.ức Kỳ thi.

Th.ô.ng báo của Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, đây chưa phải là cá.c c.ô.ng chức b.ị k.ỷ l.uật, mà chỉ là một bước trong quy trình x.em x.ét k.ỷ l.uật c.ô.ng chức th.eo qu.y đ.ịnh. Hội đồng k.ỷ l.uật của Bộ GD&ĐT sẽ x.em x.ét, đ.á.nh giá c.ô.ng tâm, khá.ch quan để tư vấn cho Ban Cá.n sự Đ.ảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT x.em x.ét, qu.yết đ.ịnh thấu tình, đạt lý.

Theo th.ô.ng tin từ Bộ GD&ĐT 13 c.ô.ng chức b.ị x.em x.ét k.ỷ l.uật hiện đang giữ chức cục trưởng, v.ụ trưởng do có l.iên qu.an đến những tiêu cực và gi.an l.ận trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 gồm ô.ng Mai Văn Trinh, C.ục tr.ưởng Cục Quản lý chất lượng; ô.ng Sái Cô.ng Hồng, Phó C.ục tr.ưởng Cục Quản lý chất lượng; ô.ng Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng; ô.ng Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trá.ch Trung tâm Khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng; ô.ng Nguyễn Sơn Hải, C.ục tr.ưởng Cục Cô.ng nghệ th.ô.ng tin; ô.ng Nguyễn Huy Bằng, Chá.nh Thanh tra; ô.ng Tống Duy Hiến, Phó Chá.nh thanh tra; ô.ng Trịnh Minh Tr.ường, Phó trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành; ô.ng Lê Văn Vương, Phó trưởng Phòng Thanh tra hành chính; Bà Thẩm Thị Minh Hằng, Thanh tra viên; Ông Nguyễn Ngọc Chính, Thanh tra viên; Bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và ô.ng Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo d.ục trung học.

Bộ GD&ĐT th.ừa nh.ận còn thiếu sót về c.ô.ng tá.c xây dựng, b.an h.ành văn bản và chỉ đạo t.ổ ch.ức kỳ thi; tập huấn, quá.n triệt quy chế thi; t.ổ ch.ức chấm trắc ngh.iệm và c.ô.ng tá.c thanh tra, giá.m s.át, d.ẫn đ.ến s.ai ph.ạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo đó, đã d.ẫn đ.ến tiêu cực và gi.an l.ận trong việc chấm thi ở hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình (cụ thể là việc n.âng điểm cho 114 thí sinh). Việc s.ai s.ót này đã d.ẫn đ.ến t.âm l.ý lo ng.ại trong h.ọc s.inh và b.ức x.úc trong dư luận x.ã h.ội.

Theo Kienthuc.net.vn

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

TP.HCM: V.iện Th.ẩm m.ỹ Đại học Y t.ổ ch.ức làm đẹp ‘chui’

V.iện Th.ẩm m.ỹ Đại học Y (số 368/7 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HC…