Home Thời sự Ch.áy Rạng Đô.ng: Chính quyền thành phố Hà Nội đang làm gì vậy?

Ch.áy Rạng Đô.ng: Chính quyền thành phố Hà Nội đang làm gì vậy?

22 min read
Comments Off on Ch.áy Rạng Đô.ng: Chính quyền thành phố Hà Nội đang làm gì vậy?
0
546

Hơn 10 ngày sau v.ụ ch.áy, hàng trăm hộ dân quanh Cô.ng ty Rạng Đô.ng đã phải rời bỏ căn nhà đã gắn bó b.ao năm để ch.ạy tr.ốn vì ng.uy c.ơ nh.iễm đ.ộc th.ủy ng.ân mà chưa biết tới b.ao giờ mới được trở về. Doanh ngh.iệp sau những dấu diếm, thờ ơ trước sự khốn khổ của ng.ười dân sống quanh khu vực giờ đã phải tr.ả gi.á bằng thiệt h.ại hàng trăm tỷ đồng, thiệt h.ại danh tiếng mà cả ngàn ng.ười đã g.ây dựng suốt năm, sáu chục năm qua. Con với cơ qu.an ch.ức năng, thì vẫn đang mải đ.á nhau về độ a.n t.oàn của những loại h.óa ch.ất b.ị phát tá.n ra môi trường.

Cơ qu.an ch.ức năng vẫn đang đ.á nhau…

Ngày 9/9/2019, một ngày đẹp nếu xét theo phong th.ủy, Chi Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội c.ô.ng b.ố b.áo c.áo về kết quả quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường trong vòng bá.n kính 500m tính từ h.iện tr.ường v.ụ ch.áy Cty Rạng Đô.ng. Theo đó Kết quả phân tích so sá.nh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kh.ô.ng khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số ch.ất đ.ộc h.ại trong kh.ô.ng khí xung quanh ch.o th.ấy: Cá.c th.ô.ng số: Vi khí hậu, Pb (trung bình 24 giờ), Zn đều nằm trong giới hạn cho phép; kh.ô.ng ph.át h.iện thấy Hg – th.ủy ng.ân (trung bình 24 giờ) trong kh.ô.ng khí.

Vâng! Ngày đẹp nhưng kết quả thì kh.ô.ng đẹp tý nào. Bởi kết quả này trái ngược hoàn toàn với kết quả lấy mẫu quan trắc, phân tích chất lượng môi trường kh.ô.ng khí, đất, nước, chất thải rắn (tro xỉ sau khi ch.áy), đặc biệt là mẫu hấp phụ th.ủy ng.ân theo hướng phát tá.n của dòng khí của Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội, V.iện S.ức kh.ỏe nghề ngh.iệp và Môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) và V.iện Hóa học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng)… đã c.ô.ng b.ố trước đó.

Kh.ô.ng hiểu đằng sau những c.ô.ng b.ố bất nhất, những cú “đ.á nhau loạn xạ” về th.ô.ng tin k.ết l.uận ấy, s.ức kh.ỏe, t.ính m.ạng của ng.ười dân ở đâu?

Cô.ng bằng nào cho ng.ười dân

Th.ủy ng.ân là chất hóa học cực đ.ộc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ g.ây t.ử v.ong và để l.ại di chứng rất lâu dài và những ng.ười sử d.ụng nó, dù vô tình hay hữu ý, để nó g.ây ả.nh h.ưởng tới c.on ng.ười là t.ội á.c. Vậy mà đến giờ phút này, dư luận vẫn đang đặt câu hỏi: Kh.ô.ng biết còn có c.ơ qu.an chuyên môn nào còn nhập cuộc để l.ại lấy mẫu, l.ại phân tích n.ữa kh.ô.ng? Tại sao cùng với một mẫu quan trắc, cùng cá.c thiết b.ị đo lường, cùng là những cá.n bộ được đào tạo chuyên môn và có cùng một bộ quy chuẩn để so sá.nh mà l.ại khá.c đến vậy, tất tật vẫn trong vòng “ngh.i vấn” trước quyền năng Chi cục. Và thế r.ồi cơ qu.an ch.ức năng thì cứ bận đ.á nhau để ng.ười dân sống trong sự lửng lơ s.ức kh.ỏe, lơ lửng nơi chốn tạm cư, lơ lửng th.ô.ng tin, lơ lửng trá.ch nhiệm của ai, từ đâu, như thế nào với s.ức kh.ỏe, sinh hoạt của họ và c.on ch.áu của họ.

Cô.ng ty thì Rạng Động x.in l.ỗi vì đã “làm bận tâm, phiền hà đến l.ãnh đ.ạo thành phố, l.ãnh đ.ạo quận Thanh Xuân, ả.nh h.ưởng s.ức kh.ỏe của l.ực l.ượng Phòng ch.áy chữa ch.áy và đặc biệt với nhân dân hai phường sát c.ô.ng ty”. Những ng.ười có ng.uy c.ơ chịu nh.iễm đ.ộc th.ủy ng.ân được xếp cuối cùng, được nhắc đến đ.ầu tiên là l.ãnh đ.ạo TP Hà Nội, r.ồi sau đó quận, phường và cá.c c.ơ qu.an đ.ơn v.ị. Thế nhưng, hơn 10 ngày đi qua, chính quyền thành phố Hà Nội, cụ thể là Ủ.y b.an nhân dân quận Thanh Xuân đã bận tâm như thế nào? Kh.ô.ng cần phải nói thêm hẳn dư luận cũng rõ. Rồi đây với sự bận tâm, bận tâm đến mức mà chính quyền quận Thanh Xuân “hà hơi” cho sự dối trá của doanh ngh.iệp thì kh.ô.ng biết đến b.ao giờ ng.ười dân nơi đây mới ổn định l.ại cuộc sống? Cụm từ “đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho nhân dân” từ cá.c c.ơ qu.an hữu trá.ch của thành phố Hà Nội có chăng chỉ là cửa m.iệng, còn t.inh th.ần, thái độ hiệp đồng trá.ch nhiệm, ngồi l.ại cùng nhau, ngồi xuống với nhau, nghe như thể trò đùa.

Đừng để “Mất bò mới lo làm chuồng”

Chẳng nói cũng biết với một thành phố như Thủ đô Hà Nội, b.ài học ấy là quá đắt. Phải tới ngày 7/9 vừa qua, sau những m.ất mát lớn lao đó, Bô Tài nguyên và Môi trường đã phải gửi văn bản lên Chính phủ đ.ề ngh.ị rà soát tất cả cá.c cơ sở c.ô.ng ngh.iệp có ng.uy c.ơ g.ây ô nh.iễm còn l.ại nằm trong dân cư. Và đ.ề ngh.ị di dời cá.c cơ sở này kh.ỏi khu dân cư.

Tiếc là m.ất bò r.ồi mới lo đến việc làm chuồng, dù chủ trương đã có từ rất lâu r.ồi. Lật dở l.ại mới thấy, từ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có qu.yết đ.ịnh phê duyệt kế hoạch x.ử l.ý triệt để cá.c cơ sở g.ây ô nh.iễm trên cả nước. Hà Nội ngay trong năm đó cũng r.a qu.yết đ.ịnh chuyển cá.c cơ sở có ng.uy c.ơ ô nh.iễm ra kh.ỏi nội đô. Chiểu theo qu.yết đ.ịnh đó, những nhà máy thuộc khu Cao Xà Lá nằm dọc khu Thượng Đình và Hạ Đình đươc liệt đứng đ.ầu danh sá.ch những cơ sở nhức nhối g.ây ô nh.iễm.

Thế mà bẵng đi 16 năm, qua mấy chục kỳ họp nhân dân, hầu như năm nào chuyện di dời cơ sở sản xuất g.ây ô nh.iễm ra kh.ỏi nội đô cũng được đem ra ch.ất v.ấn. Những r.ồi cá.c cơ sở sản xuất g.ây ô nh.iễm kem đặt dân cư xung quanh vẫn kh.ô.ng hề nhúc nhích, dù ng.uy c.ơ ch.áy n.ổ, phát tá.n ô nh.iễm luôn cận kề.

Chưa có nhà máy nào phải chịu trá.ch nhiệm hay chịu ph.ạt vì sự chây ỳ kh.ó hiểu đó. Cũng chưa có trường hợp nào tỏ rõ sự qu.yết l.iệt của chính quyền thành phố với những doanh ngh.iệp cố tình ô.m lấy khu đất vàng, mặc cho cư dân sống quanh khu vực kêu trời vì ô nh.iễm.

Nếu chính quyền thành phố Hà Nội thực sự lắng nghe doanh ngh.iệp, đưa ra những chính sá.ch khả thi cho việc di dời thì đã kh.ô.ng có những th.ảm h.ọa như Rạng Đô.ng, đẩy cả doanh ngh.iệp, hàng ngàn ng.ười dân và chính quyền cơ sở vào một cuộc khủng hoảng kh.ó có thể hình dung trước đó. Và chưa có c.á nh.ân nào trong số cá.c cơ qu.an ch.ức năng phải chịu trá.ch nhiệm khi để một chủ trương lớn như vậy dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua.

Khi chưa có cơ ch.ế.t trá.ch nhiệm, những chậm chễ ấy là khởi nguồn của rất nhiều hệ lụy với cá giá phải trả là s.ức kh.ỏe, t.ính m.ạng của ng.ười dân và t.ài s.ản, danh tiếng của doanh ngh.iệp.

Muộn còn hơn kh.ô.ng, sau những vấp ng.ã, giờ là lúc chính quyền thành phố Hà Nội phải nhìn l.ại b.ài toá.n trá.ch nhiệm để kh.ô.ng còn những b.ài học đắt giá mang tên Rạng Đô.ng.

Nguồn Internet

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tổ điều tra sự cố metro số 1 kết thúc hoạt động

Sau hơn 3 tháng đóng góp quá trình điều tra sự cố metro số 1, Ban quản lý đướng sắt đô thị…