Home Thời sự Ch.ủ t.ịch Quốc hội: Nhiều cá.n bộ có t.ài s.ản rất lớn mà kh.ô.ng thể giải trình!

Ch.ủ t.ịch Quốc hội: Nhiều cá.n bộ có t.ài s.ản rất lớn mà kh.ô.ng thể giải trình!

26 min read
Comments Off on Ch.ủ t.ịch Quốc hội: Nhiều cá.n bộ có t.ài s.ản rất lớn mà kh.ô.ng thể giải trình!
0
359

“Thực tế khi x.ử l.ý cá.c trường hợp v.i ph.ạm nghĩa v.ụ kê kh.ai t.ài s.ản vừa qua có thể thấy nhiều cá.n bộ có t.ài s.ản rất lớn mà kh.ô.ng giải trình được nguồn gốc, nhà nước cũng kh.ô.ng có cơ sở ph.áp l.ý nào để x.ử l.ý. Về phía dư luận thì ng.ười dân chỉ cần biết, t.ài s.ản th.am nh.ũng đó đã th.u h.ồi được chưa” – Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân nói.

Đ.á.nh thuế 35%, ph.ạt thêm 1-3 lần = th.u h.ồi 100% t.ài s.ản bất minh?

Phát biểu tại phiên thảo luận về luật Phòng chống th.am nh.ũng (sửa đổi) tại phiên họp 27 của UB Thường v.ụ Quốc hội sá.ng 10/9, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu quan điểm đồng tình với phương á.n x.ử l.ý t.ài s.ản bất minh th.ô.ng qua quy trình t.ố t.ụng tại toà. Ông nh.ận định, cử tri sẽ hoan ngh.ênh phương á.n này vì th.ể h.iện được quan điểm mạnh mẽ của nhà nước với nguyên tắc, đã là t.ài s.ản th.am nh.ũng là phải t.ịch th.u toàn bộ.

Tuy nhiên, ô.ng Phúc cũng b.ày tỏ băn khoăn về tính khả thi của qu.y đ.ịnh. T.ổng th.ư k.ý Quốc hội lo việc t.ổ ch.ức th.ực h.iện qu.y đ.ịnh khi thực tế trước mỗi kỳ đại hội, mỗi lần b.ầu cử, đ.ơn thư, t.ố c.áo về vấn đề t.ài s.ản của cá.n bộ tăng rất cao. Quy định này đưa ra, khả năng lượng đ.ơn thư còn tăng hơn n.ữa. Ông Phúc ngh.i ng.ại, c.ơ qu.an k.iểm s.oát t.ài s.ản cá.n bộ hiện đang làm kiêm ngh.iệm, kh.ó có khả năng x.ử l.ý hết được.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng đ.á.nh giá x.ử l.ý tải sản bất minh tại toà là phương á.n gi.ải qu.yết văn minh, được cử tri quan tâm, ủng hộ. Tuy nhiên, đối chiếu với tỷ lệ gi.ải qu.yết một cá.ch hạn chế những v.ụ á.n hành chính tại toà thời gian qua, b.à Hải mong Chá.nh á.n TAND t.ối cao nói thêm về tính khả thi nếu chọn phương á.n này đ.ưa v.ào luật. Đại biểu m.uốn biết, một v.ụ kiện y.êu c.ầu x.ử l.ý t.ài s.ản bất minh của cá.n bộ cần qua những thủ tục, quy trình như nào, m.ất b.ao lâu để gi.ải qu.yết.

Ngược l.ại, Phó Ch.ủ t.ịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kiên định quan điểm đ.ề ngh.ị chọn phương á.n x.ử l.ý theo hướng đ.á.nh thuế với phần t.ài s.ản cá.n bộ kh.ô.ng giải trình được về nguồn gốc.

Ông Hiển phân tích, cần x.á.c định ph.òng ch.ống th.am nh.ũng là việc làm thường xuyên, liên tục vì còn tồn tại nhà nước là còn th.am nh.ũng, ở quốc gia nào cũng vậy, kể cả những nước có hệ thống ph.áp l.uật hoàn thiện, chặt chẽ cũng kh.ó trá.nh. Việc phòng ngừa th.am nh.ũng thì có ở rất nhiều luật, qu.y đ.ịnh, như luật ph.òng ch.ống rửa tiền, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật đ.ầu tư c.ô.ng… chứ kh.ô.ng chỉ luật này.

“Ở nhiều nước thậm chí vẫn ph.át h.iện Thủ tướng có nhiều tiền để trong nhà mà kh.ô.ng tiêu được. Đó rõ ràng cũng là tiền th.am nh.ũng, chỉ là vì kh.ô.ng thể tiêu dùng bằng lượng tiền mặt nhiều như vậy nên mới b.ị ph.át h.iện” – ô.ng Hiển nói.

Từ dẫn chứng đó, ô.ng Hiển nh.ận định, cần nhiều chế tài để chống th.am nh.ũng mà việc k.iểm s.oát dòng tiền, hạn chế dùng tiền mặt trong tiêu dùng mới là b.iện ph.áp căn cơ trong k.iểm s.oát t.ài s.ản, thu nhập cá.n bộ.

Còn x.ử l.ý t.ài s.ản kh.ô.ng chứng minh được nguồn gốc, ô.ng Hiển cho rằng, hoàn toàn điều chỉnh được bằng luật thuế. Luật hiện hành qu.y đ.ịnh những khoản thu nhập kh.ô.ng thường xuyên diện này b.ị áp thuế cao nhất là 35%, nếu kh.ô.ng kê kh.ai còn phải chịu ph.ạt 1-3 lần. Nếu áp d.ụng cá.c qu.y đ.ịnh ở mức t.ối đa thì hoàn toàn có thể th.u h.ồi gần như 100% t.ài s.ản đó, vẫn đ.áp ứng nguyên tắc, t.ài s.ản đã x.á.c định là hình thành do th.am nh.ũng thì phải th.u h.ồi.

Ông Hiển quả quyết: “Cứ làm ngh.iêm như vậy thì đã đạt mục tiêu r.ồi, việc gì phải ph.ức t.ạp xây dựng qu.y đ.ịnh x.ử l.ý th.ô.ng qua t.ố t.ụng, hành chính, đưa rang toà sang VKS n.ữa. Việc kê kh.ai t.ài s.ản chính là c.ăn c.ứ để thu thuế, còn ng.ười nào kh.ô.ng kê kh.ai thì c.ơ qu.an thuế có quyền ấn định số thuế. Thực hiện theo phương á.n này là theo đúng luật hiện hành, kh.ô.ng phải sửa, phải thêm gì. Cứ làm cho ngh.iêm là sẽ vào nề nếp ngay”.

Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng b.ày tỏ đồng tình với phương á.n áp thuế thu nhập với những phần t.ài s.ản, thu nhập tăng thêm kh.ô.ng thường xuyên như này. Ông Định cũng nh.ận định, thậm chí, ng.ười kh.ai gian để tr.ốn thuế ở m.ức đ.ộ lớn còn b.ị tr.uy t.ố h.ình s.ự. Kh.ô.ng thiếu chế tài để x.ử l.ý những trường hợp này.

Ông Định đ.ề ngh.ị UB Thường v.ụ chốt l.ại cá.c phương á.n để sớm trình xin ý kiến B.ộ Ch.ính tr.ị thay vì t.iếp t.ục thảo luận, l.ật đi l.ật l.ại nhiều vì Đ.ảng đoàn Quốc hội cũng đã đồng ý đưa ra 2 phương á.n trong dự thảo luật.

Kh.ô.ng có qu.y đ.ịnh “kh.ô.ng đ.ộng đến ai” mà vẫn chống được th.am nh.ũng

Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân đ.ề ngh.ị chốt l.ại 2 phương á.n b.áo c.áo B.ộ Ch.ính tr.ị qu.yết đ.ịnh

Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân đ.ề ngh.ị chốt l.ại 2 phương á.n b.áo c.áo B.ộ Ch.ính tr.ị qu.yết đ.ịnh

Trình b.ày thêm về quá trình chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, x.ử l.ý t.ài s.ản bất minh qua c.on đường t.ố t.ụng tại toà á.n là bước tiến mới mà cả c.ơ qu.an thẩm tra và c.ơ qu.an soạn thảo luật (Chính phủ) mạn dạn đưa ra. Nếu x.á.c định th.ực h.iện như luật hiện hành thì kh.ô.ng có bước chuyển trong x.ử l.ý t.ài s.ản bất m.ình trong khi áp lực của dư luận về vấn đề t.ài s.ản th.am nh.ũng được biến hoá lòng vòng để hợp thức hoá là rất lớn.

Cá.c phương á.n đưa ra (từ 6 phương á.n b.an đ.ầu cho tới khi chốt l.ại 2 phương á.n hiện nay) đều kh.ô.ng phải là toàn diện, x.ử l.ý được mĩ mãn mọi y.êu c.ầu đặt ra là kh.ô.ng g.ây xáo trộn, kh.ô.ng tá.c đ.ộng tới ai mà vẫn đ.ảm b.ảo chống được th.am nh.ũng. Thực tế, từ đ.ầu b.an soạn thảo đã xây dựng phương á.n đ.á.nh thuế nhưng cá.c ý kiến phản biện cho là kh.ô.ng được nên mới phải xoay sang hướng áp d.ụng quy trình t.ố t.ụng, giờ l.ại “can giá.n” t.ố t.ụng…

Bà Nga chỉ rõ, phương á.n x.ử l.ý tại toà á.n có điểm vướng nhất là về t.âm l.ý khi nhiều trường hợp, c.ơ qu.an k.iểm s.oát t.ài s.ản kiện cá.n bộ ra toà để y.êu c.ầu th.u h.ồi t.ài s.ản kh.ô.ng giải trình được nguồn gốc thì chính là đi kiện l.ãnh đ.ạo, kiện cấp trên của m.ình. Tuy nhiên, quan điểm của Đ.ảng, Nhà nước, của ph.áp l.uật là kh.ô.ng phân biệt về vị thế, chức v.ụ quyền hạn nên c.ơ qu.an nào được giao quyền kh.ởi k.iện thì cũng vẫn phải làm.

Về lo ng.ại c.ơ qu.an t.ố t.ụng quá tải, Chủ nhiệm UB Tư pháp cho rằng, cần thì phải b.ố trí thêm nhân lực cho toà chứ kh.ô.ng thể nói vì việc nhiều mà kh.ô.ng làm.

Chốt l.ại, Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân phân tích, thực tế khi x.ử l.ý cá.c trường hợp v.i ph.ạm nghĩa v.ụ kê kh.ai t.ài s.ản vừa qua có thể thấy nhiều cá.n bộ có t.ài s.ản rất lớn mà kh.ô.ng giải trình được nguồn gốc, nhà nước cũng kh.ô.ng có cơ sở ph.áp l.ý nào để x.ử l.ý. Về phía dư luận thì ng.ười dân chỉ cần biết, t.ài s.ản th.am nh.ũng đó đã th.u h.ồi được chưa, cuộc tiếp xúc cử tri nào cũng hỏi vấn đề đó.

Truyền thống ng.ười Việt Nam là tích luỹ tải sản qua nhiều đời, việc tặng, cho, thừa kế t.ài s.ản trong gia đình cũng rất lớn. Tài sản của cá.n bộ cũng hình thành từ nhiều nguồn khá.c nhau, c.ô.ng chức thường làm thêm rất nhiều hình thức để nguồn thu mà ph.áp l.uật chưa b.ắt b.uộc mỗi ng.ười phải chứng minh nguồn gốc hình thành t.ài s.ản. Cả x.ã h.ội thực tế vẫn đang sử d.ụng tiền mặt là chủ yếu cho cá.c giao dịch, chi tiêu.

Cả 2 phương á.n x.ử l.ý t.ài s.ản kh.ô.ng giải trình được nguồn gốc trong dự thảo luật đều có ưu, kh.uyết đ.iểm nên UB Thường v.ụ Quốc hội thống nhất b.áo c.áo cả 2 phương á.n để B.ộ Ch.ính tr.ị x.em x.ét, qu.yết đ.ịnh.

Theo Dân Trí 

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …