Home Thời sự Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh b.ị cá.ch mọi chức v.ụ trong Đ.ảng

Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh b.ị cá.ch mọi chức v.ụ trong Đ.ảng

9 min read
Comments Off on Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh b.ị cá.ch mọi chức v.ụ trong Đ.ảng
0
522

Ban B.í th.ư qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cá.ch chức tất cả chức v.ụ trong Đ.ảng; y.êu c.ầu c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền x.em x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật về hành chính ô.ng Mạnh tương ứng với k.ỷ l.uật Đ.ảng.

Ngày 10-9, tại Hà Nội, Ban B.í th.ư họp x.em x.ét, th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, ủy viên Ban Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, bí thư Đ.ảng ủy, giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, và k.ết l.uận ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh chịu trá.ch nhiệm chính và trá.ch nhiệm ng.ười đứng đ.ầu về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm ngh.iêm trọng của Ban Thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020, v.i ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ, qu.y đ.ịnh của Đ.ảng và cá.c qu.y đ.ịnh của Bộ CA về c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a h.ình s.ự; để nhiều cá.n bộ, ch.iến sĩ CA tỉnh v.i ph.ạm k.ỷ l.uật và ph.áp l.uật; v.i ph.ạm trong c.ô.ng tá.c cá.n bộ.

Ban B.í th.ư nh.ận định:

Trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban Thường v.ụ Đ.ảng ủy, phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, ô.ng Mạnh cùng chịu trá.ch nhiệm về những v.i ph.ạm của Ban Thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 trực tiếp phụ trá.ch, để Phòng c.ảnh s.át giao th.ô.ng (ô.ng Mạnh trực tiếp phụ trá.ch) x.ảy r.a nhiều v.i ph.ạm k.éo dài nhiều năm, có v.i ph.ạm đặc biệt ngh.iêm trọng.

V.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh là rất ngh.iêm trọng, ả.nh h.ưởng x.ấu đến uy tín của t.ổ ch.ức Đ.ảng, của ngành CA và c.á nh.ân ô.ng, g.ây b.ức x.úc trong dư luận x.ã h.ội, cần phải thi thành k.ỷ l.uật ngh.iêm minh th.eo qu.y đ.ịnh của Đ.ảng.

Xét nội dung, t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ, h.ậu qu.ả, ng.uyên nh.ân v.i ph.ạm, Ban B.í th.ư qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cá.ch chức tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng; y.êu c.ầu c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền x.em x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật về hành chính đối với ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh tương ứng với k.ỷ l.uật Đ.ảng.

Cũng trong v.ụ việc này, trước đó UBKT Trung ương qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức cá.ch chức ủy viên Ban thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đại tá Lý Quang Dũng – nguyên ủy viên Ban thường v.ụ Đ.ảng ủy, nguyên phó giám đốc CA tỉnh.

Cùng với đó là th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức c.ảnh c.áo đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Khá.nh – nguyên ủy viên Ban thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, nguyên bí thư Đ.ảng ủy, nguyên giám đốc CA tỉnh; đại tá Trần Thị Ngọc Thuận – phó bí thư Đ.ảng ủy, phó giám đốc CA tỉnh; đại tá Ngô Minh Đức – nguyên phó bí thư Đ.ảng ủy, nguyên phó giám đốc CA tỉnh; đại tá Nguyễn Văn Kim – tỉnh ủy viên, ủy viên Ban thường v.ụ Đ.ảng ủy, phó giám đốc CA tỉnh và đại tá Nguyễn Xuân Kim – nguyên ủy viên Ban thường v.ụ Đ.ảng ủy, nguyên phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai.

Đ.TR. – T.CHUNG

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …