Home Giải trí Hơn 12 năm tr.anh c.ãi về quyền tá.c giả 4 nhân vật trong “Thần đồng Đất Việt”

Hơn 12 năm tr.anh c.ãi về quyền tá.c giả 4 nhân vật trong “Thần đồng Đất Việt”

21 min read
Comments Off on Hơn 12 năm tr.anh c.ãi về quyền tá.c giả 4 nhân vật trong “Thần đồng Đất Việt”
0
216

Ph.iên t.òa ph.úc th.ẩm x.ử v.ụ kiện bản quyền 4 hình tượng nhân vật trong truyện tranh “Thần Đồng đất Việt” đã k.éo dài hơn 12 năm nay, ph.iên x.ử nào cũng nóng b.ỏng với rất nhiều tranh luận. 

Họa sĩ Lê Linh trình b.ày trước Hội đồng x.ét x.ử tại ph.iên t.òa sá.ng nay 20/8

Tá.c giả chỉ được đ.ề ngh.ị c.ô.ng nh.ận m.ình chính là tá.c giả?

Trong khá.n phòng ngột ng.ạt của ph.iên t.òa, l.ưng áo ô.ng Lê Phong Linh (họa sĩ Lê Linh) đẫm mồ hôi. Nhưng trong lòng ng.ười họa sĩ còn “như lửa đ.ốt” hơn nhiều lần.

Ông Lê Phong Linh là nguyên đ.ơn kh.ởi k.iện trong v.ụ tr.anh ch.ấp bản quyền tá.c giả 4 hình tượng nhân vật “Trạng Tý”, “Sửu Ẹo”, “Dần Béo”, “Cả M.ẹo” (thuộc bộ truyện tranh “Thần đồng Đất Việt”); b.ị đ.ơn là Cô.ng ty TNHH Thương mại dịch v.ụ kỹ thuật và phát triển tin học Phan Thị (Cô.ng ty Phan Thị), đại diện ph.áp l.uật đồng thời là Giám đốc – b.à Phan Thị Mỹ Hạnh.

Tại ph.iên t.òa ph.úc th.ẩm sá.ng 20/8, có mặt đại diện cho Cô.ng ty Phan Thị – ô.ng Nguyễn Vân Nam và b.à Phan Thị Mỹ Hạnh.

Nguyên đ.ơn kh.ởi k.iện y.êu c.ầu c.ô.ng nh.ận m.ình chính là ng.ười sá.ng tạo ra b.ốn hình tượng nhân vật “Trạng Tý”, “Sửu Ẹo”, “Dần Béo”, “Cả M.ẹo”, bởi theo nguyên đ.ơn, Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Cô.ng ước Berne mà Việt Nam tham gia, đều bảo hộ cho ng.ười sá.ng tạo ra tá.c phẩm bằng phương tiện th.ể h.iện vật chất cụ thể, được ấn bản từ tập 1 đến hết tập 78 trong bộ truyện tranh “Thần đồng Đất Việt”.

Họa sĩ Lê Linh y.êu c.ầu Cô.ng ty Phan Thị dừng việc t.iếp t.ục sản xuất cá.c biến thể (sau 12 năm tr.anh ch.ấp, hiện Cô.ng ty Phan Thị đã xuất bản tới hơn 200 tập tiếp theo).

Đại diện Cô.ng ty Phan Thị – ô.ng Nguyễn Vân Nam cho rằng, Luật SHTT Việt Nam kh.ô.ng có phạm vi điều chỉnh cho khái niệm biến thể.

“Ông Lê Linh chỉ có thể đ.ề ngh.ị được c.ô.ng nh.ận là tá.c giả của 4 hình thức th.ể h.iện nhân vật “Trạng Tý”, “Sửu Ẹo”, “Dần Béo”, “Cả M.ẹo” chứ kh.ô.ng phải là tá.c giả của cả bộ truyện “Thần đồng Đất Việt”. Ngoài ra, nguyên đ.ơn kh.ô.ng chỉ ra được chúng tôi đã có cá.c h.ành v.i s.ửa ch.ữa, c.ắt xén và xuyên tạc như thế nào, làm ả.nh h.ưởng đến tính toàn vẹn của tá.c phẩm”.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh có ý kiến tại ph.iên x.ử sá.ng 20/8

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh cho rằng: “Cục Bản quyền Tá.c giả cần có mặt trong ph.iên t.òa, bởi vì đ.ơn đ.ề ngh.ị cấp chứng nh.ận bản quyền tá.c giả chúng tôi điền theo mẫu của Cục và chứng nh.ận được cấp ra đã ghi rõ tôi là nh.óm tá.c giả”.

Ngược l.ại, l.uật s.ư Trương Thị Thu Hồng (đoàn Luật sư TP.HCM) phản biện: “Cục Bản quyền Tá.c giả kh.ô.ng cần có mặt tại ph.iên t.òa. Bởi mỗi c.á nh.ân, t.ập th.ể khi đi đăng ký tá.c quyền phải chịu hoàn toàn trá.ch nhiệm trước ph.áp l.uật về quyền tá.c giả. Cục đã cấp chứng nh.ận, nhưng nếu chứng nh.ận đó sai với thực tế, thì Cục hoàn toàn có quyền th.u h.ồi l.ại chứng nh.ận đã cấp và c.á nh.ân – t.ập th.ể vẫn phải chịu hoàn toàn trá.ch nhiệm trước ph.áp l.uật về bản quyền tá.c phẩm”.

Thay đổi tên tá.c giả là v.i ph.ạm ngh.iêm trọng quyền nhân thân  

Luật sư Phạm Vũ Khá.nh Toàn (Đoàn Luật sư Hà Nội) tại ph.iên t.òa sá.ng 20/8 khẳng định: “Họa sĩ Lê Linh chỉ y.êu c.ầu được c.ô.ng nh.ận là tá.c giả của 4 hình tượng nhân vật “Trạng Tý”, “Sửu Ẹo”, “Dần Béo”, “Cả M.ẹo”, mà b.à Phan Thị Mỹ Hạnh cũng đã c.ô.ng nh.ận ô.ng Linh là tá.c giả của cá.c hình tượng nhân vật này. Vì vậy, khi Cô.ng ty Phan Thị làm biến thể cá.c hình tượng này và kh.ô.ng hề hỏi ý kiến, kh.ô.ng được sự đồng ý của ô.ng Linh là đã v.i ph.ạm quyền nhân thân của tá.c giả”.

Luật sư Trương Thị Thu Hồng (Đoàn Luật sư TPHCM) cũng khẳng định giữa qu.an h.ệ tr.anh ch.ấp này thì đ.ơn y.êu c.ầu của ô.ng Lê Phong Linh là có cơ sở, c.ăn c.ứ theo Khoản 4 điều 19 Luật Sở hữu Trí tuệ.

“Luật qu.y đ.ịnh rằng tá.c giả phải là ng.ười trực tiếp th.ực h.iện tá.c phẩm. Họa sĩ Lê Linh là tá.c giả của 4 hình tượng nhân vật trong bộ truyện “Thần đồng Đất Việt. Cô.ng ty Phan Thị đã làm biến thể cá.c nhân vật mà kh.ô.ng có sự đồng ý của họa sĩ Lê Linh, là v.i ph.ạm quyền nhân thân, xét theo Khoản 4 điều 19 của Luật SHTT” – Luật sư Trương Thị Thu Hồng nói.

Hồ sơ cá.c hình tượng nhân vật kèm theo Chứng nh.ận quyền tá.c giả được đăng ký tại Cục Bản quyền tá.c giả ngày 7/5/2002

“Từ tập 79 trở đi, bất cứ trang nào có xuất hiện 4 hình tượng nhân vật này đều là x.âm ph.ạm đến việc b.ảo v.ệ sự toàn vẹn của nhân vật” – Luật sư Phạm Vũ Khá.nh Toàn nêu quan điểm. Trong ph.iên x.ử trước đó, hô.m 16/7, l.uật s.ư Toàn đã gọi những biến thể này là “quái th.ai” chứ kh.ô.ng phải sá.ng tạo.

Đại diện Cô.ng ty Phan Thị, ô.ng Nguyễn Vân Nam và cả b.à Phan Thị Mỹ Hạnh đều th.ừa nh.ận b.à Hạnh kh.ô.ng phải ng.ười trực tiếp vẽ, mà chỉ có họa sĩ Lê Linh là ng.ười trực tiếp vẽ ra tá.c phẩm.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh cho biết, b.à là ng.ười có ý tưởng và đặt tên cho bộ truyện, còn ng.ười trực tiếp vẽ là họa sĩ Lê Linh. Bà Hạnh c.ô.ng nh.ận họa sĩ Lê Linh là ng.ười vẽ phá.c thảo tá.c phẩm bằng tay, đúng như những bản phá.c thảo mà họa sĩ đã trình b.ày trước t.òa, r.ồi sau đó mới chuyển lên làm đồ họa trên máy vi tính. Trước t.òa, đại diện Cô.ng ty Phan Thị x.á.c nh.ận: “Từ tập 1 đến tập 79 c.ô.ng chúng ghi nh.ận truyện và tranh là họa sĩ Lê Linh”.

Tuy nhiên, mặc dù th.ừa nh.ận họa sĩ Lê Linh là tá.c giả của 4 hình tượng nhân vật này và đã được ghi nh.ận trong cá.c ấn bản từ tập 1 đến tập 78, nhưng phía Cô.ng ty Phan Thị l.ại cho rằng: “Từ tập 79 trở đi, Cô.ng ty Phan Thị t.iếp t.ục xuất bản ấn phẩm phái sinh, kh.ô.ng chỉnh sửa gì cá.c hình tượng nhân vật này, nhưng kh.ô.ng đề tên ô.ng Linh n.ữa vì họa sĩ khá.c vẽ, nên chúng tôi đề tên họa sĩ khá.c” – Ông Nam và b.à Hạnh c.ung c.ấp.

Luật sư Phạm Vũ Khá.nh Toàn: “Cô.ng ty Phan Thị làm biến thể cá.c hình tượng này và kh.ô.ng hề hỏi ý kiến, kh.ô.ng được sự đồng ý của họa sĩ Lê Linh là v.i ph.ạm quyền nhân thân”

Sau nhiều giờ tranh luận gay gắt, đại diện V.iện Kiểm sát y.êu c.ầu dừng ph.iên t.òa vì Hội đồng x.ét x.ử cần thêm thời gian đ.á.nh giá l.ại h.ồ s.ơ v.ụ việc.

Ph.iên t.òa sẽ được t.iếp t.ục vào 8h30 ngày 27/8 tới.

Theo Viett.imes

Load More In Giải trí
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Báo châu Á gọi Văn Hậu là ‘ngôi sao Việt Nam’ thi đấu tại Hà Lan

Th.ô.ng tin Đoàn Văn Hậu sắp trở thành cầu thủ Việt Nam đ.ầu tiên khoá.c áo một đội bóng t…