Home Thời sự Nguyên Trung tướng CA Phan Văn Vĩnh l.ại b.ị kh.ởi t.ố thêm t.ội d.anh mới

Nguyên Trung tướng CA Phan Văn Vĩnh l.ại b.ị kh.ởi t.ố thêm t.ội d.anh mới

5 min read
Comments Off on Nguyên Trung tướng CA Phan Văn Vĩnh l.ại b.ị kh.ởi t.ố thêm t.ội d.anh mới
0
317

C.ơ qu.an đ.iều tr.a VKSND Tối cao đã t.ống đ.ạt qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với ô.ng Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng c.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA về t.ội r.a qu.yết đ.ịnh trái ph.áp l.uật th.eo qu.y đ.ịnh tại Khoản 2 Điều 371 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015.

Ngày 10/9/2019, C.ơ qu.an đ.iều tr.a VKSND t.ối cao đã t.ống đ.ạt qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với ô.ng Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA về t.ội “Ra qu.yết đ.ịnh trái ph.áp l.uật” th.eo qu.y đ.ịnh tại Khoản 2 Điều 371 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015. Quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an trên đã được VKSND t.ối cao (Vụ 6) ph.ê ch.uẩn.

Ông Phan Văn Vĩnh.

Kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu x.á.c định: Trong quá trình chỉ đạo đ.iều tr.a v.ụ á.n Trương Huy Liệu và đ.ồng ph.ạm về t.ội “B.uôn l.ậu” và “Thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng”, ô.ng Phan Văn Vĩnh, Thủ trưởng c.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA đã chỉ đạo việc r.a qu.yết đ.ịnh x.ử l.ý vật chứng và t.ổ ch.ức bá.n đấu giá lô gỗ vật chứng của v.ụ á.n trái ph.áp l.uật, g.ây th.iệt h.ại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của t.ổ ch.ức, c.á nh.ân g.ây ả.nh h.ưởng x.ấu đến a.n n.inh, tr.ật t.ự a.n t.oàn x.ã h.ội.

Ông Phan Văn Vĩnh hiện là phạm nhân đang chấp hành á.n ph.ạt 09 năm t.ù về t.ội “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn trong khi th.i h.ành c.ô.ng v.ụ” tại tr.ại gi.am Phú Sơn 4, Bộ CA theo Quyết định th.i h.ành á.n ph.ạt t.ù số 05/2019/QĐ-CA ngày 09/01/2019 của T.òa á.n nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Hiện C.ơ qu.an đ.iều tr.a VKSND t.ối cao đang t.iếp t.ục đ.iều tr.a mở rộng v.ụ á.n, l.àm r.õ h.ành v.i của những ng.ười có l.iên qu.an để x.ử l.ý ngh.iêm th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Infonet

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …