Home Thời sự Ông Nguyễn Đức Chung: ‘Ng.ười d.ân quanh Rạng Đô.ng kh.ô.ng b.ức x.úc gì’

Ông Nguyễn Đức Chung: ‘Ng.ười d.ân quanh Rạng Đô.ng kh.ô.ng b.ức x.úc gì’

20 min read
Comments Off on Ông Nguyễn Đức Chung: ‘Ng.ười d.ân quanh Rạng Đô.ng kh.ô.ng b.ức x.úc gì’
0
252

Ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội giải thích việc x.ử l.ý v.ụ ch.áy ở Rạng Đô.ng cần có quy trình và phải chờ kết quả từ c.ơ qu.an đ.iều tr.a, TP kh.ô.ng thờ ơ với s.ức kh.ỏe của ng.ười dân.

Sá.ng 9/9, trao đổi với Zing.vn, Ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu quan điểm của TP trước nhiều ý kiến trái chiều về c.ô.ng tá.c x.ử l.ý h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy ở Cô.ng ty Rạng Đô.ng, đặc biệt là c.ảnh b.áo nh.iễm đ.ộc th.ủy ng.ân đối với ng.ười dân.

“Dân kh.ô.ng b.ức x.úc gì”

Người đứng đ.ầu chính quyền thành phố nhấn mạnh việc quan trọng nhất, m.ấu ch.ốt hiện nay khi x.ử l.ý v.ụ ch.áy là phải chờ c.ơ qu.an gi.ám đ.ịnh của CA sớm trả lời về kết quả. Sau đó, cá.c đ.ơn v.ị x.ử l.ý ô nh.iễm môi trường sẽ v.ào c.uộc thu gom toàn bộ số h.óa ch.ất ở Cô.ng ty Rạng Đô.ng, đóng l.ại và đem đến nhà máy x.ử l.ý chất nguy h.ại.

Sau khi chuyển hết h.óa ch.ất đi r.ồi thì mới tiến hành xét ngh.iệm, tẩy rửa nền nhà máy và xung quanh nhà máy. “Cá.c c.ô.ng việc này đang triển kh.ai tích cực r.ồi”, ô.ng Chung nói và nhấn mạnh tại cuộc họp ở TP vừa qua, ô.ng đã y.êu c.ầu phân c.ô.ng rất rõ trá.ch nhiệm cho từng đ.ơn v.ị.

Theo ng.ười đứng đ.ầu chính quyền TP, ô.ng đã mời ng.ười dân trong khu vực b.ị ả.nh h.ưởng bởi v.ụ ch.áy lên tham dự cuộc họp ở UBND TP vừa qua. Ở đó, ô.ng đã nghe họ phát biểu, trực tiếp hỏi ng.ười dân nhưng ng.ười dân nói “Kh.ô.ng có b.ức x.úc gì”.

“4 tại chỗ, 3 thành c.ô.ng”Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thành phố đã có c.ô.ng văn gửi V.iện Hàn lâm Khoa học và Cô.ng nghệ Việt Nam đ.ề ngh.ị V.iện tham gia gi.ám đ.ịnh môi trường đ.ộc lập để đưa ra cá.c giải pháp, xây dựng quy trình x.ử l.ý ô nh.iễm.

Trước câu hỏi của Zing.vn nêu nhiều ý kiến dư luận phản á.nh TP thờ ơ với s.ức kh.ỏe ng.ười dân sau v.ụ ch.áy, Ch.ủ t.ịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: “TP kh.ô.ng thờ ơ với s.ức kh.ỏe ng.ười dân”.

Để minh chứng cho quan điểm của m.ình, Ch.ủ t.ịch Hà Nội nhắc l.ại khi v.ụ ch.áy x.ảy r.a, phương châm chữa ch.áy “4 tại chỗ” đã được TP chỉ đạo và th.ực h.iện rất t.ốt. Theo đó, ng.ười dân, nhà máy, cá.c l.ực l.ượng chuyên ngh.iệp và chính quyền địa phương đã v.ào c.uộc.

Ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói TP đã kịp thời trong việc c.ảnh b.áo cho ng.ười dân sau v.ụ ch.áy. Ảnh: N.T.

“3 thành c.ô.ng” cũng được ô.ng Chung nêu ra. Thứ nhất là để kh.ô.ng để x.ảy r.a thiệt h.ại về ng.ười; hai là kh.ô.ng để x.ảy r.a ch.áy lan sang ng.ười dân và cá.c doanh ngh.iệp xung quanh; b.a là kh.ô.ng để ch.áy kho đựng nguyên liệu h.óa ch.ất.

“Cô.ng ty Rạng Đô.ng đã c.ung c.ấp ngay từ đ.ầu về số h.óa ch.ất ở trong kho nên anh em phòng ch.áy chữa ch.áy mới phun tất cả bọt chữa ch.áy vào đó, toàn bộ số h.óa ch.ất đó mới kh.ô.ng b.ị ch.áy và được d.i ch.uyển một cá.ch a.n t.oàn vào ngày hô.m sau”, ô.ng Chung cho hay.

Ông cũng cho biết rất may kh.ống ch.ế được đ.ám ch.áy, nếu để ch.áy lan sang một số cửa hàng ga bên cạnh và g.ây n.ổ thì thiệt h.ại sẽ lớn hơn rất nhiều.

“TP và quận Thanh Xuân đã kịp thời c.ảnh b.áo”Về quá trình x.ử l.ý h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy, Ch.ủ t.ịch Hà Nội khẳng định “đây là th.ẩm qu.yền của TP” nhưng ô.ng cũng cho rằng phải bình tĩnh, kh.ô.ng thể đi vào x.ử l.ý ngay được. Ng.uyên nh.ân được ô.ng Chung đưa ra là phụ thuộc vào c.ơ qu.an đ.iều tr.a, phải chờ đ.ơn v.ị này kh.ám ngh.iệm xong h.iện tr.ường.

“Tôi cũng đã giao c.ơ qu.an đ.iều tr.a kh.ẩn tr.ương đ.iều tr.a l.àm r.õ nguồn gốc, xuất xứ, quy trình bảo quản và l.àm r.õ quy trình sản xuất của Cô.ng ty Rạng Đô.ng, l.àm r.õ số lượng h.óa ch.ất đ.ưa v.ào sản xuất và thành phẩm là b.ao nhiêu, b.ị ch.áy b.ao nhiêu, trong kho còn b.ao nhiêu để c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai”, Ch.ủ t.ịch Hà Nội nói và khẳng định để cho c.ơ qu.an đ.iều tr.a làm việc là khá.ch quan nhất.

“Vậy trong việc c.ảnh b.áo cho ng.ười dân sau v.ụ ch.áy, ô.ng đ.á.nh giá quận Thanh Xuân và TP đã làm kịp thời chưa?”, ph.óng viên Zing.vn đặt câu hỏi. Ch.ủ t.ịch Hà Nội khẳng định: “Chúng tôi đã làm rất kịp thời”.

Binh chủng Hóa học cử cá.n bộ chuyên môn xuống lấy mẫu phân tích sau v.ụ ch.áy ở Cô.ng ty Rạng Đô.ng. Ảnh: Binh chủng Hóa học.

Theo ô.ng, sau v.ụ ch.áy, cá.c đ.ơn v.ị của thành phố đã c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai cá.c tá.c h.ại x.ấu có thể x.ảy r.a cho ng.ười dân, cùng với đó triển kh.ai cá.c b.iện ph.áp để c.ảnh b.áo ng.ười dân và xét ngh.iệm h.iện tr.ường.

“Một ngày sau v.ụ ch.áy h.iện tr.ường mới nguội thì 2 ngày sau TP đã triển kh.ai ngay”, ô.ng Chung nói.

Theo ô.ng Chung, hiện những ng.ười dân nằm trong vùng b.ị ả.nh h.ưởng có nhu cầu đi xét ngh.iệm TP đều chỉ đạo cá.c đ.ơn v.ị tạo điều kiện, miễn phí. Việc thăm hỏi, đ.ộng viên ng.ười dân đã được TP triển kh.ai. C.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng đang tích cực l.àm r.õ v.ụ việc.

Vai trò của c.ơ qu.an giá.m s.át v.ụ Rạng Đô.ng ở đâu?

Sá.ng 9/9, phát biểu tại Hội nghị triển kh.ai nhiệm v.ụ c.ô.ng tá.c mặt trận đến cuối năm 2019, Ch.ủ t.ịch Ủ.y b.an Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thẳng th.ắn đ.á.nh giá sự ph.ối h.ợp của cá.c c.ơ qu.an trong mặt trận còn rời rạc.

Ông Mẫn dẫn chứng v.ụ ch.áy Cô.ng ty Rạng Đô.ng ở Hà Nội và cho rằng cần đặt ra trá.ch nhiệm, v.ai trò của cá.c c.ơ qu.an giá.m s.át về a.n t.oàn môi trường là như thế nào.

Cho biết có nh.ận được b.áo c.áo chung cả Hà Nội nhưng ô.ng Mẫn phản á.nh vẫn chưa thấy MTTQ TP có đ.ộng thái vào giá.m s.át. “Đá.ng ra phải nghe ngóng ý kiến nhân dân xem tình hình thế nào để phản á.nh kịp thời, và đặc biệt, phải giá.m s.át đ.ộc lập trong v.ụ việc này”, ô.ng Mẫn nói.

Bà Nguyễn Lan Hương – Ch.ủ t.ịch Ủ.y b.an MTTQ TP Hà Nội – giải thích sau khi s.ự c.ố x.ảy r.a, c.ơ qu.an này đã t.ổ ch.ức nắm b.ắt tình hình cũng như ý kiến của nhân dân trên 2 phường trực tiếp chịu tá.c đ.ộng của v.ụ ch.áy là phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung.

“MTTQ TP Hà Nội cũng sẽ tham gia giá.m s.át việc khắc phục h.ậu qu.ả v.ụ hoả hoạn. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân 2 phường đã nêu”, b.à Hương nói.

Theo Zing News

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …