Home Thế giới Xin mỗi chúng ta cùng chia sẻ nỗi lo: Tổ quốc đang b.ị thá.ch thức ngh.iêm trọng!

Xin mỗi chúng ta cùng chia sẻ nỗi lo: Tổ quốc đang b.ị thá.ch thức ngh.iêm trọng!

50 min read
Comments Off on Xin mỗi chúng ta cùng chia sẻ nỗi lo: Tổ quốc đang b.ị thá.ch thức ngh.iêm trọng!
0
609

Từ ngày 03-07-2019 đến nay (30-08-2019) tầu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của T.Q với sự hộ t.ống của cá.c tầu ch.iến cỡ lớn của l.ực l.ượng c.ảnh s.át biển và l.ực l.ượng hải quân T.Q ngang nhiên vào hoạt đ.ộng phi pháp vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa tại vùng Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phá.n của Việt Nam (200 hải lý tính từ bờ biển, ước khoảng 370 km). Có lúc T.Q đã huy đ.ộng cả máy b.ay ném b.om và máy b.ay ch.iến đ.ấu để h.ỗ tr.ợ cho hoạt đ.ộng của tầu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và những tầu ch.iến khá.c của họ[1], và đồng thời uy h.iếp những hoạt đ.ộng ngăn cản tại chỗ của l.ực l.ượng hải cảnh và l.ực l.ượng hải quân Việt Nam.

Bất chấp sự phản đối qu.yết l.iệt của phía Việt Nam bằng c.on đường ngoại giao cũng như bằng những hoạt đ.ộng ngăn cản, xua đ.uổi tại chỗ của cá.c tầu ch.iến thuộc l.ực l.ượng hải cảnh và lực lược hải quân Việt Nam, cho đến nay T.Q vẫn chưa ch.ấm d.ứt những hoạt đ.ộng phi pháp này của m.ình. Thậm chí đã có lúc tầu Hải Dương 8 còn tiến s.âu vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cụ thể là chỉ cá.ch đảo Phú Quý 102 km và cá.ch Phan Thiết 182 km[2].

Toàn bộ những hành đ.ộng phi pháp nêu trên của phía T.Q mang tính mở đ.ầu một giai đoạn xâm lược mới của T.Q đối với Việt Nam trên Biển Đô.ng, nhằm t.iếp t.ục xúc tiến ch.iến lược hoàn tất đ.ộc chiếm Biển Đô.ng.

Nhưng ngh.iêm trọng hơn n.ữa, bước đi nêu trên còn được T.Q tính toá.n như một m.ũi phản c.ô.ng ch.iến lược, trên cơ sở tận d.ụng thế mạnh áp đảo tại chỗ, một mặt nhằm giá.ng trả những đòn của Mỹ trong ch.iến tr.anh thương mại Mỹ – Trung đang diễn ra (được coi như thời kỳ mở màn của đ.ối đ.ầu mang tính đối khá.ng thế kỷ giữa T.Q và Mỹ), mặt khá.c phục v.ụ mục tiêu ch.iến lược đẩy Mỹ ra kh.ỏi khu vực Châu Á – Ấn Độ Dương (tham khảo thêm tuyên b.ố của bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper 21-08-2019). Thực tế này có nghĩa T.Q đặt Việt Nam vào điểm nóng trên trận tuyến đ.ối đ.ầu Mỹ – Trung, quyết lấy việc xâm lược trên Biển Đô.ng và khuất phục Việt Nam để phát huy thế mạnh tại chỗ của T.Q nhằm đẩy ả.nh h.ưởng của Mỹ ra kh.ỏi khu vực. Bước đi này của T.Q trực tiếp thá.ch thức Việt Nam

Trong những b.ài viết về cục diện thế giới đã sang trang, và gần đây nhất là trong Kiến nghị về Đại hội XIII (05-2019)[3], tôi đã trình bầy: “… Vì so sá.nh l.ực l.ượng Trung – Mỹ, vì nhiều lý do địa ch.ính tr.ị và địa kinh tế khá.c nhau, và vì những lý do đối nội và đối ngoại hiện nay của chính bản thân VN, giới qu.ân s.ự TQ l.ộ rõ ý đ.ồ và đang hành đ.ộng theo hướng lựa chọn Việt Nam – chứ kh.ô.ng phải Đài Loan – là đ.ối t.ượng và là trận địa số 1.., – trước hết là để củng cố b.àn đạp ch.iến lược TQ đã x.á.c lập được trên Biển Đô.ng, và đồng thời vận d.ụng sức mạnh toàn diện tại chỗ của TQ để thử sức và lấn tiếp đối với Mỹ nói riêng tại khu vực này, qua đó tìm cá.ch giành lợi thế cho toàn bộ ch.iến lược toàn cầu của TQ nói chung… …”

Rất ng.uy h.iểm cho đất nước ta là tình hình trên Biển Đô.ng hiện nay với những sự kiện đang diễn ra tại vùng bãi Tư Chính hiện đi theo xu thế này. Trong nước đã có nhiều tiếng nói c.ảnh b.áo khẩn thiết. Nguyễn Quang Dy nêu lên rất rõ: “…Bãi Tư Chính kh.ô.ng chỉ hệ trọng về vị trí ch.iến lược, mà còn có ý nghĩa sống còn về ch.ính tr.ị, vì để m.ất Tư Chính là m.ất hết. Nếu Hà Nội càng nhân nhượng thì Bắc Kinh càng lấn tới, vì họ (TQ) quyết lấn chiếm để từng bước thay đổi thực địa, biến Biển Đô.ng thành cái ao của họ…”[5]

Như vậy, việc những hành đ.ộng xâm lược (hiện đã k.éo dài sang thá.ng thứ 3) của T.Q chống Việt Nam tại vùng Bãi Tư Chính – tạm đặt tên là “bước đi bãi Tư Chính” – trở thành một m.ũi phản c.ô.ng của T.Q trong tổng thể đ.ối đ.ầu Mỹ – Trung hiện nay. Thực tế này ch.o th.ấy: Chừng nào đối khá.ng Mỹ – Trung còn tiếp diễn, sẽ còn xẩy ra tiếp những “bước đi bãi Tư Chính” khá.c, dưới mọi hình thức khá.c, mà Việt Nam sẽ phải chịu trận, hoặc là ở nơi nào khá.c trên Biển Đô.ng, hoặc là trên đất liền, hoặc là phải chịu trận dưới những đòn hiểm khá.c theo nghĩa “mục tiêu biện minh cho b.iện ph.áp” mà T.Q luôn luôn sẵn sàng r.a t.ay.., cho đến khi đối khá.ng Mỹ – Trung d.ừng l.ại trong một khung khổ nào đó (ví d.ụ: có thể là khung khổ của một sự thỏa hiệp Mỹ – Trung tạm thời hay lâu dài hơn, có thể là khung khổ của một trạng thái hưu ch.iến, có thể là khung khổ của trạng thái một bên b.ị đ.á.nh bại, v… v…). Thực tế này có nghĩa Việt Nam trở thành “một n.ạn nh.ân kép”: (a) là đ.ối t.ượng xâm lược trực tiếp của T.Q trong ch.iến lược thâu tóm Biển Đô.ng, (b) đồng thời là n.ạn nh.ân trực tiếp với tính cá.nh là nước bên thứ b.a trong đối khá.ng thế kỷ Mỹ – Trung hiện nay.

Nhìn l.ại, b.a thập kỷ vừa qua kể từ Hội nghị Thành Đô, phía Việt Nam đã th.ực h.iện mọi điều hòa hiếu có thể.., cốt sao chỉ m.uốn giữ được đại cục!

Nhưng toàn bộ mọi nỗ lựccủa phía Việt Nam đến hô.m nay chỉ đạt được kết quả duy nhất: Càng nhân nhượng, T.Q càng lấn tới, bờ cõi và chủ quyền quốc gia của chúng ta b.ị x.âm ph.ạm ngày càng ngh.iêm trọng hơn, quyền lực mềm T.Q c.an th.iệp ngày càng s.âu, sơn hà xã tắc và kỷ cương quốc gia b.ị làm cho x.ấu hổ ê chề và tha hóa t.ệ h.ại trên nhiều phương diện, sự phát triển và tiền đồ của đất nước ngày càng b.ị kìm h.ãm! Kh.ô.ng một dân tộc nào có lòng tự trọng trên thế giới này có thể chấp nh.ận lùi bước thêm được n.ữa! Thực tế đất nước ta hiện nay đã b.ị d.ồn v.ào ch.ân tường, và sẽ kh.ô.ng còn đường lùi nếu như c.on đường ra biển b.ị thâu tóm nốt!

Hô.m nay đất nước chúng ta kh.ô.ng phải chỉ đối mặt với những hành đ.ộng xâm lược của T.Q trên bãi Tư Chính, những “bước đi bãi Tư Chính”, mà còn phải đối mặt với thân ph.ận “n.ạn nh.ân kép”! Đây chính là thá.ch thức rất ngh.iêm trọng đối với tổ quốc của chúng ta!

Mỗi ng.ười dân Việt chúng ta, cả nước,chúng ta kh.ô.ng ngoại trừ một ai, tất cả đang đứng trước những câu hỏi sống còn của đất nước:

– Phải làm gì để b.ảo v.ệ tổ quốc, b.ảo v.ệ những thành quả chắt chiu từ b.ao nhiêu x.ương m.áu và mồ hôi n.ước m.ắ.t, gìn giữ được hòa bình, và trên hết cả là phải b.ảo v.ệ bằng được danh dự của quốc gia và lòng tự trọng của dân tộc?!

– Phải làm gì để nước ta có thể tự qu.yết đ.ịnh lấy vận mệnh của m.ình, ch.ấm d.ứt vĩnh viễn thân ph.ận nước ta đã từng b.ị làm quân t.ốt để thí trên b.àn cờ của cá.c th.ế l.ực tranh giành bá quyền thế giới, hô.m nay là mưu đồ ch.iến lược toàn cầu của T.Q đang tìm cá.ch khuất phục Việt Nam để giành thế mạnh trong cuộc đ.ối đ.ầu thế kỷ với Mỹ, đẩy Việt Nam vào thân ph.ận “n.ạn nh.ân kép”?!

– Trên hết cả, phải làm gì để nước ta có thể trở thành một nước phát triển, để kh.ô.ng một th.ế l.ực đế quốc nào trên thế giới có thể lung lạc, khuất phục hay giằng xé cho mục tiêu tranh giành bá quyền của nó?!

– Phải làm gì, để Việt Nam tồn tại và phát triển với tính cá.ch là chính m.ình, vì lợi ích sống còn của chính m.ình phải sớm trở thành cái nôi của hòa bình, hợp tá.c và phát triển trong khu vực, và với tính cá.ch như vậy Việt Nam quyết dân thân trở thành th.ành v.iên có trá.ch nhiệm trong cộng đồng cá.c quốc gia trên thế giới?! Phải làm gì để đi tới mục tiêu này?! Làm sao có thể tranh thủ sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ cho mục tiêu này?!

– …

Hơn n.ữa, trong một thế giới ở thời kỳ sang trang đang có nhiều hỗn loạn và biến đ.ộng kh.ôn lường, chỉ một khi Việt Nam ý thức được chính m.ình và phát huy được sức mạnh của chính m.ình, mới có thể đứng vững, tồn tại và phát triển. Muốn như thế, dân tộc Việt n.am chúng ta hô.m nay phải làm gì?

Trong suốt 2 nhiệm kỳ của tổng thống Ob.ama cả thế giới đã xôn xao về hiện tượng “Frankenstein T.Q”, th.ừa nh.ận đây là vấn đề của cả thế giới và chưa có giải pháp. Là nước lá.ng giềng của “Frankenstein T.Q”, Việt Nam càng phải tự hỏi m.ình: Phải làm gì?

Từ ngh.iều năm nay, nhiều tiếng nói xây dựng trong nước và của những bạn bè quốc tế thân thiết cho rằng trong thế giới hô.m nay, Việt Nam hơn b.ao giờ hết cần có một thể chế ch.ính tr.ị mạnh của một dân tộc mạnh, đủ trí tuệ, ý chí và bản lĩnh tìm đường vươn lên trở thành một nước phát triển! Nghĩa là trong thế giới qu.yết l.iệt này, Việt Nam phải sớm trở thành một đất nước ngoan cường của một dân tộc tự do!

Nhưng sự thật ngh.iệt ng.ã là: Sau gần nửa thế kỷ trong đ.ộc lập thống nhất, nước ta vẫn t.iếp t.ục tụt hậu về nhiều mặt, với một nền kinh tế mới chỉ đạt mức thu nhập trung bình thấp và còn lạc hậu trên nhiều phương diện – đến hô.m nay vẫn đứng sau nh.óm nước ASEAN 6, với một nguồn nhân lực giầu tiềm năng nhưng chưa được giải ph.óng và phát huy… Phải làm gì bây giờ?! Chưa nói đến ngay trong hiện tại, ngoài vấn đề T.Q ra, nước ta đồng thời phải cùng một lúc (1) khắc phục những m.âu th.uẫn nội tại của bản thân nước ta, (2) chuyển đổi đất nước đi vào thời kỳ hội nhập và phát triển mới với những ký kết vừa mới đạt được trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi toàn diện, (3) đối phó với nhiều th.iên t.ai do biến đổi khí hậu ngày càng khắc ngh.iệt…

Tôi đã may mắn được sống những thời khắc c.ăng th.ẳng đến nghẹt thở của đất nước trong t.ình tr.ạng ngàn cân treo s.ợi tóc khi phải ráo riết chuẩn b.ị khá.ng ch.iến chống Pháp. Nhưng hồi đó là sự c.ăng th.ẳng nghẹt thở của ý chí sắt đ.á của một dân tộc anh hùng, một lòng đại đoàn kết dân tộc với t.inh th.ần quyết t.ử cho tổ quốc quyết sinh! Nhiều năm nay, nhất là hiện tại, tôi cũng đang trong tâm trạng c.ăng th.ẳng như vậy, song nhiều lúc nghẹt thở vì l.o l.ắng cho vận mệnh của đất nước hơn là vì những b.ức x.úc mắt thấy tai nghe trong đời sống hàng ngày.

Sâu thẳm trong tâm can, tôi cố can đảm để th.ú nh.ận với chính m.ình: Sống trong thế giới qu.yết l.iệt hô.m nay, sự thật là ng.ười Việt chúng ta đang có một đất nước học chậm để sống (có ý kiến còn nói là một đất nước kh.ô.ng chịu học, đất nước kh.ô.ng chịu phát triển…). Nguy hiểm hơn n.ữa là chúng ta đang có một đất nước gần như bằng mọi giá đang b.ị làm cho lãng quên biết b.ao nhiêu b.ài học x.ương m.áu của chính m.ình. Sự thật là chúng ta đang có một đất nước nhân tâm đang b.ị phân tá.n, sức đề khá.ng của quốc gia giảm sút hơn b.ao giờ hết, một phần quan trọng nguồn lực quốc gia đang b.ị h.ủy hoại hay triệt tiêu.., trong khi đó x.ã h.ội nhốn nháo những việc giữ ghế, chia ghế và ch.ạy ghế.., những mưu toan lo kiếm đất sinh tồn, lo tìm đường sống sót. Trong khi đó giữa lúc này trên thế giới, hầu hết cá.c nước ý thức được m.ình đang phải vắt óc, đang kh.ô.ng bỏ phí dù một xu, và kh.ô.ng t.ừ ch.ối một nỗ lực nào dù nhỏ nhất[7], để cạnh tranh qu.yết l.iệt cho sự tồn tại của quốc gia m.ình, và để giành lấy c.on đường phát triển tiếp!!! Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Sâu thẳm trong tâm can tôi mong mỏi: Để c.ứu nước như c.ứu lửa lúc này, xin hãy tạm gá.c sang một bên khi nào thời gian cho phép sẽ đặt ra việc x.em x.ét c.ô.ng / t.ội cho phân minh để đất nước lớn lên. Nhưng ngay bây giờ, mỗi chúng ta với tính cá.ch là ng.ười dân ý thức được đất nước m.ình, hãy cố vượt lên chính m.ình để cầu đồng tồn dị, để chấp nh.ận sự khá.c biệt của nhau, với tất cả t.inh th.ần dung tha của hòa giải, để mỗi chúng ta hãy dũng cảm th.ừa nh.ận hiện trạng rất ng.uy h.iểm của đất nước hô.m nay trước hết có phần lỗi lầm riêng của mỗi chúng ta góp phần g.ây ra – ở ng.ười này là do những yếu kém ươn hèn, sự b.àng quan, thói í.ch k.ỷ, ý thức về tổ quốc mờ nhạt vì những lý do nào đấy, hoặc thờ ơ với đoàn kết của cộng đồng dân tộc.., ở ng.ười kia là do những dối trá, hư hỏng, lỗi lầm.., ở ng.ười khá.c là do sai lầm hoặc ngu dốt, ở kh.ô.ng ít ng.ười là do cá.c t.ội á.c cá.c loại – hoặc do tham quyền và tiền nên ngổi xổm lên quốc gia như ngồi lên một t.ài s.ản riêng của m.ình, hoặc do tư tưởng bạc nhược, ph.ản b.ội và đ.ầu hàng trước những thá.ch thức khắc ngh.iệt đất nước phải đối mặt, hoặc do phe nh.óm tranh giành quyền lực và để cho bên ngoài thao túng dẫn tới những suy nghĩ và h.ành v.i bá.n nước – dù kh.ô.ng có ý thức hoặc cố ý, v… v… và v… v… Dù thế nào, trong thâm tâm xin hãy cố gắng nhìn nh.ận ra trá.ch nhiệm riêng của mỗi ng.ười như vậy, với tất cả t.inh th.ần hòa giải và phương châm kh.ô.ng hồi t.ố, để từ đó tìm ra sự đồng thuận chung và quyết tâm chung của toàn cộng đồng dân tộc, quyết làm cho trong nước ta từ đây cái thiện phải th.ắng được cái á.c, cái t.ốt phải th.ắng được cái x.ấu – tất cả để cùng nhau c.ứu nước như c.ứu lửa lúc này, tất cả quyết cùng nhau vực đất nước đứng dậy đối phó kiên cường và có trí tuệ với mọi thá.ch thức, tất cả quyết cùng nhau tìm c.on đường đổi đời chính bản thân m.ình và đổi đời thân ph.ận đất nước!

Thá.ch thức ngh.iêm trọng đất nước ta hô.m nay phải đối mặt kh.ô.ng chỉ là những hành đ.ộng xâm lược của T.Q tại bãi Tư Chính, mà còn hơn thế vạn lần là phải đối phó với “những bước đi bãi Tư Chính” khá.c, là thân phân “n.ạn nh.ân kép” đang m.uốn ập vào nước ta trong đối khá.ng thế kỷ Mỹ – Trung hiện nay! Chừng nào đối khá.ng thế kỷ Mỹ – Trung còn nóng, dù kh.ô.ng có s.úng đ.ạn hoặc có s.úng đ.ạn, thân ph.ận “n.ạn nh.ân kép” chẳng khá.c gì th.anh g.ươm Damocles còn lơ lửng tiếp trên đ.ầu đất nước Việt Nam ta!

Xin mỗi ng.ười Việt chúng ta, kh.ô.ng phân biệt n.am n.ữ, t.uổi tá.c, chính kiến, tín ngưỡng, vị thế trong x.ã h.ội.., hoặc bất kể sự bất đồng nào khá.c.., hãy cùng nhau chia sẻ mối lo Tổ Quốc của chúng ta đang b.ị thá.ch thức ngh.iêm trọng! Xin tất cả hãy cùng nhau vượt lên mọi yếu kém hoặc nỗi niềm riêng tư của chính m.ình, ng.ười giá.c ngộ dắt tay ng.ười kh.ó kh.ăn, tất cả cùng nhau một lòng tạo ra sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm c.ứu nước!

Đại hội XIII sắp tới sẽ l.àm r.õ thêm chuyện này. Nhân dân cả nước sẽ là ng.ười đứng lên định đoạt cuối cùng.

Nguồn Internet

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng

Việt Nam vẫn sẽ t.iếp t.ục là mục tiêu của T.Q khi Bắc Kinh th.úc đẩy chương trình nghị sự…